top of page
Disclaimer

Door het gebruik van de website van Atlantic Realty gaat u akkoord met de toepasselijkheid daarop van de disclaimer en verklaart u kennis te hebben genomen van de onderstaande voorwaarden en daaraan gebonden te zijn.

 

De informatie op deze website of de via deze website aan u ter beschikking gestelde informatie of diensten is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en zijn niet bedoeld als advies.

 

Hoewel deze website met grote zorgvuldigheid is samengesteld, is de inhoud niet bindend, wordt niet voor de volledigheid en juistheid ingestaan en kunnen er geen rechten aan ontleend worden. Atlantic Realty aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door of voortvloeit uit het gebruik van de op de website beschikbare informatie of het niet beschikbaar zijn van de website.

 

De website bevat links naar externe websites. Atlantic Realty is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van deze externe websites of van websites welke een link bevatten naar de website van Atlantic Realty.

 

Alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website berusten bij Atlantic Realty of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Atlantic Realty, de inhoud van de website te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, af te beelden, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven of daarvan afgeleid werk te genereren of te gebruiken.

 

Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen verband houdende met deze website en de via deze website aan u ter beschikking gestelde informatie, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

bottom of page